Spiker za TV reklame kroz sinhronizaciju glasa za reklamne TV spotove

Čitanje reklama nije samo proces snimanja spikera u studiju. Istina je da svaka izrada voice overa za TV reklame zahteva spikerski glas koji čita tekst reklame. Medjutim vrlo često taj tekst na srpskom, mora biti snihronizovan sa već postojećom slikom koju je pratio glas na engleskom.

Glasovi spikera u procesu adaptacije i sinhronizacije tv reklama

Primer: Engleska verzija tv reklame, treba se adaptirati na srpski ili hrvatski jezik. Tada se angažuju profesionalni spikeri sa iskustvom u sinhronizovanom snimanju voice overa za TV reklamu. Sinhronizacija glasova za potrebe tv reklama nije uvek tako jednostavna. Zahteva veštine i dodatno iskustvo spikera. Dakle snimanju spikerskog glasa u ovom slučaju pristupa se sa posebnom pažnjom. Važna stvar je dužina teksta tv reklame. Originalna engleska verzija tv reklame i adaptirana verzija moraju imati približno isti broj reči. To je ključ, prilikom prevoda treba obratiti posebnu pažnju. Uvek je potrebno dostaviti finalni tekst prilagodjen srpskoj verziji pre nego se krene u adaptaciju tj. u snimanje voiceovera za tv reklamu.

Ovo su samo neki od pokaznih primera, demostracija čitanja TV reklama u kojima čujete voiceover prilagodjen postojećoj slici tj. snimljene glasove spikera koji su sinhronizovani sa video reklamom.